กองบริการฯ จัดอบรม “การผลิตสื่อวีดีทัศน์ (Video Production) เพื่อพัฒนา BUU MOOC ประจำปีงบฯ 2565 รุ่นที่ 2

กองบริการฯ จัดอบรม “การผลิตสื่อวีดีทัศน์ (Video Production) เพื่อพัฒนา BUU MOOC ประจำปีงบฯ 2565 รุ่นที่ 2

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อวีดีทัศน์ (Video Production) เพื่อพัฒนา BUU MOOC ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดยการจัดโครงการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถผลิตสื่อวิดีทัศน์ (Video Production) และสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับการเรียนการสอนในระบบเปิดได้ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ใน Platform 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลและการสร้างบุคลากรคุณภาพ Program 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะอนาคต
รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อวีดีทัศน์ (Video Production) เพื่อพัฒนา BUU MOOC ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 2”: 10 มี.ค.2565

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อวีดีทัศน์ (Video Production) เพื่อพัฒนา BUU MOOC ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 2”: 10 มี.ค.2565

กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ขอเชิญอาจารย์และผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อวีดีทัศน์ (Video Production) เพื่อพัฒนา BUU MOOC ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 2” ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://forms.gle/vGRobQi63c67gbRH7